Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Rezerwat leśny „Murowaniec"

Rezerwat przyrody „Murowaniec” został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 43 poz. 213). Kolejnymi aktami prawnymi w sprawie rezerwatu były: obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 206, poz. 2976) oraz rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Murowaniec” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 243, poz. 2246). Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony rozporządzeniem nr 55/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Murowaniec” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 372, poz. 3299).

Nadzór nad obszarem sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi.

Rezerwat przyrody „Murowaniec” stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 42,18 ha i położony jest w gminie Pajęczno, w powiecie pajęczańskim. 

W rezerwacie „Murowaniec” dominującym zespołem leśnym jest wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum typicum. Drzewostan tworzy głównie jodła z domieszką dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej. Najliczniej jodła występuje w dolnych warstwach drzewostanów, szczególnie w warstwie drugiego piętra i podrostu. W okresie międzywojennym na terenie obecnego rezerwatu występował świerk, tworząc liczną domieszkę w drzewostanach jodłowych starszych klas wieku. Wydzielanie się świerka następowało sukcesywnie począwszy od roku 1930, a ostatnie egzemplarze wycięto w czasie okupacji, łącznie z najokazalszymi jodłami. Okres ten ukształtował obecny skład gatunkowy starodrzewów jodłowych, ich strukturę i stopień zadrzewienia. Podszyt budują jodła, dąb i leszczyna pospolita.

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów ochronnych rezerwatu przyrody „Murowaniec”, wg §2. 2. rozporządzenia Nr 55/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 372, poz. 3299), są:

  • leśny charakter rezerwatu;
  • położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe;
  • zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów dynamiki lasu we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu w części rezerwatu wykazującej charakter naturalny;
  • utrzymanie korzystnych warunków do rozwoju jodły, we wszystkich fazach wzrostu;
  • zachowanie, aż do biologicznej śmierci, okazów starych drzew wszystkich gatunków, a także pozostawianie w całości martwych i zamierających drzew stojących bądź przewróconych;
  • wspomaganie naturalnych odnowień w płatach zdegenerowanego boru jodłowego;
  • obserwowane od wielu lat stopniowe zanikanie jodły Abies alba w regionie łódzkim;
  • konieczność prowadzenia na części obszaru rezerwatu ochrony czynnej;
  • wysokie walory krajobrazowe, dydaktyczne i naukowe rezerwatu.
Ochronie ścisłej podlega obszar 25,2 ha – wydzielenia 346 g i 347 d,
zaś ochronie czynnej podlega obszar 16,98 ha – wydzielenia 346 a -f.