Zagrożenie pożarowe Zagrożenie pożarowe

Uwaga! Pożar!

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej.
 
oraz
 
Charakterystyka pożarowa Nadleśnictwa Radomsko
Największe zagrożenie pożarowe występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Miesiące letnie są okresem pełnej wegetacji roślin, a silne promieniowanie słoneczne i wysokie temperatury wzmagają zagrożenie pożarowe lasu, szczególnie na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego świeżego. W okresie jesiennym następuje znaczne zmniejszenie zagrożenia pożarowego.
W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby. Zadzwoń na 998 lub 112. Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie. Każdy pożar ugaszony w zarodku nikomu już nie zagrozi.
Lasy Nadleśnictwa Radomsko są narażone na powstawanie pożarów.
Zagrożenie to wynika z wielu czynników:
 • znacznego udziału drzewostanów iglastych, które wykazują największą palność, 
 • bardzo dużego udziału drzewostanów młodszych klas wieku, szczególnie narażonych na szybkie powstawanie i przenoszenie się ognia,
 • rozmieszczenia osad ludzkich w enklawach i półenklawach leśnych i związanego z tym narażenia lasu na zaprószenie ognia lub przerzuty np. z wypalanych wiosną łąk, 
 • atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej terenu głównie wiosną i latem, a więc w porze największego zagrożenia pożarowego, związanej ze zbieractwem płodów runa leśnego, aktywnym wypoczynkiem oraz istnieniem ośrodków wczasowych i osiedli letniskowych w bezpośrednim sąsiedztwie lasów,
 • przebiegu przez tereny leśne ciągów komunikacyjnych: linii kolejowej, dróg asfaltowych, a także linii energetycznych, rurociągów i gazociągów,
 • warunków meteorologicznych, determinujących wilgotność gleby i powietrza, a także różnych materiałów znajdujących się w lesie, a przez to decydujących o możliwości zapalenia się lasu,
 • niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego w lasach prywatnych.
Przeciętnie w roku występuje w nadleśnictwie ok. 10 pożarów.
Średnia wielkość pożaru nie jest duża; wynosi 0,75 ha. 
Najczęściej pożary powstają w lasach położonych na niewielkich działkach leśnych, również w większych kompleksach otoczonych łąkami, pastwiskami lub nieużytkami corocznie wypalanymi przez właścicieli.
 • Zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 1996 r., oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia pożarowego lasów, przy ustalaniu kategorii zagrożenia pożarowego lasu nadleśnictwa uwzględniono następujące kryteria:
 • warunki przyrodniczo leśne,
 • udział siedlisk borowych i klas wieku,
 • średnie wartości występowania pożarów w minionym okresie – ich liczbę,
 • warunki klimatyczne określone współczynnikiem hydrotermicznym Sielaninowa.
Suma punktów za poszczególne kryteria wynosi 30, co kwalifikuje Nadleśnictwo Radomsko do II kategorii
- ŚREDNIEGO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO -
Zapobieganie pożarom
Sieć stałej obserwacji naziemnej
Nadleśnictwo posiada do obserwacji terenu maszt z kamerą przemysłową, umiejscowiony w leśnictwie Masłowice w oddz. 136 l, który swym zasięgiem obejmuje leśnictwa Bąkowa Góra, Masłowice, Kobiele, Kruszyna, Kocierzowy.
W leśnictwie Strzałków znajduje się wieża przeciwpożarowa ze stanowiskiem dla obserwatora,do któregojest przekazywany drogą radiową sygnał z kamery w leśnictwie Masłowice.
Ponadto nadleśnictwo korzysta z wież obserwacyjnych położonych na terenie sąsiednich nadleśnictw.
 
Obserwacja na punktach prowadzona jest w okresie trwania akcji bezpośredniej, ustalanym przez Dyrektora RDLP. W punkcie alarmowo-dyspozycyjnym nadleśnictwa znajduje się mapa topograficzna w naniesionymi lokalizacjami wież ppoż. i podziałką azymutalną z każdej z tych wież. 
Patrole przeciwpożarowe
W okresie wzmożonego zagrożenia pożarowego organizowane są patrole przeciwpożarowe, oraz ogłaszany jest zakaz wstępu do lasu.
 
Punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD)
Punkt alarmowo - dyspozycyjny nadleśnictwa (PAD) mieści się w wieży przeciwpożarowej umiejscowionej przy szkółce Strzałków.
 
Całodobowe dyżury są prowadzone w okresie akcji bezpośredniej ustalanym przez Dyrektora RDLP.