Najem osady Wilkowice

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BĄKOWA GÓRA 129, GM. RĘCZNO

 

Nadleśnictwo Radomsko zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącą w zarządzie Nadleśnictwa Radomsko, która składa się z budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych oraz  przynależnego gruntu, pn.:

„Najem osady leśnej – Wilkowice”

 1. Nazwa i siedziba Wynajmującego oraz prowadzącego przetarg.
  Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko, adres: ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko, tel./fax: (44)683-20-10
  Strona internetowa: https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl, adres e-mail: radomsko@lodz.lasy.gov.pl, NIP: 772-001-26-67
 1. Przedmiot przetargu. Przedmiotem przetargu jest najem następujących obiektów:

1/ budynek mieszkalny o nr inw. 110/23, pow. 125,57 m2.
Do budynku doprowadzona jest instalacja wodociągowa (studnia), kanalizacyjna do przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania. Stan techniczny budynku dobry.

Pomieszczenia w budynku: trzy pokoje, dwie kuchnie, trzy przedpokoje, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, garaż, ganek, strych nieużytkowy.

2/ budynek gospodarczy o powierzchni 52,45 m2
3/ budynek gospodarczy o powierzchni 90,31 m2
4/ budynek gospodarczy o powierzchni 19,15 m2
5/ infrastrukturatowarzysząca,któraobejmuje:ogrodzenie,przydomową oczyszczalnię ścieków, studnię.
6/ grunt niezbędny do korzystania z przedmiotu najmu o pow. 0,0889 ha.

Nieruchomość położona jest na działce nr 722, obręb. ewid. Bąkowa Góra, gmina Ręczno. W ewidencji gruntów działka wpisana jest jako użytek Ls.
Adres leśny; 06-15-1-01-15-b-00.
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w kompleksie leśnym.
Umowa  najmu  może  zostać  zawarta  na  czas  określony  - do 5  lat  z  zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości - bezpośrednie zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb najemcy (cel socjalno-bytowy).
 2. Obciążenia nieruchomości – brak.
 3. Stawka wywoławcza czynszu najmu:

- za  najem  budynku  mieszkalnego  o pow. 125,57 m2 -  minimum 480,93  zł.  netto miesięcznie.
- za najem trzech budynków  gospodarczych o łącznej powierzchni 161,91 m2  – minimum 213,55 zł. netto miesięcznie (plus należny podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Nadleśnictwo Radomsko zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli Oferent zaoferuje cenę najmu niższą niż wskazana powyżej. Najem budynku mieszkalnego  jest zwolniony z podatku VAT, natomiast do ceny najmu netto za budynki gospodarcze zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%. Czynsz będzie płatny do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto Nadleśnictwa Radomsko.

Najemca będzie zobowiązany do opłacania należnych podatków lokalnych oraz ponoszenia  opłat   eksploatacyjnych   wynikających z  korzystania z nieruchomości, a w szczególności: opłat za dostawy energii, odbiór odpadów i ścieków (okresowe opróżnianie osadnika), a także innych opłat bezpośrednio na rzecz dostawców ww. usług w terminach i warunkach określonych przez dostawcę. Ponadto Najemca  własnym kosztem i staraniem zapewni sobie ogrzewanie i ciepłą wodę.

 1. Termin i miejsce w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Dodatkowych informacji odnośnie wymienionej nieruchomości można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Radomsko od poniedziałku do piątku w godz. 730-1500 . Osoba do kontaktu: Grzegorz Muszyński, tel. (44) 683-20-10.

 1. Wadium

Wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych) należy wpłacać na konto bankowe Nadleśnictwa Radomsko nr 70 2030 0045 1110 0000 0187 1430 z dopiskiem: ,,Wadium na najem osady leśnej – Wilkowice”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto. Wadium powinno znajdować się na koncie Nadleśnictwa w dniu otwarcia ofert, tj. do dnia 08.12.2023 r. do godz. 09:00. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku gdy wygrywający Oferent uchyli się od  podpisania  umowy,  wadium  przepada  na  rzecz  Nadleśnictwa.  Wadium  Oferenta z najkorzystniejszą ofertą zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy  najmu, chyba że Oferent ten przekaże kwotę wadium  na poczet płatności czynszu.

8.       Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Ofertę (zał. nr 1) z podpisanym oświadczeniem - zał. nr 2 (na drukach Nadleśnictwa, dostępnych na stronie internetowej: https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/ lub w biurze Nadleśnictwa Radomsko) należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Radomsko, ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko, lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do biura Nadleśnictwa) w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Najem osady leśnej – Wilkowice”, w terminie do 08.12.2023 r. do godz. 09:00. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały i czytelny oraz  podpisana.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko (sala narad).

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać wszystkie budynki wchodzące w skład nieruchomości.

W przypadku przesłania oferty przez kuriera lub pocztą, liczy się data dostarczenia do Nadleśnictwa. Przetarg wygra osoba oferująca najwyższą stawkę czynszu najmu. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Oferenta,  który złożył ofertę z najwyższą ceną, umowa zostanie podpisana z kolejnym Oferentem, którego oferta opiewa na najwyższą kwotę. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej stawkę wyższą od wywoławczej.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu otwarcia ofert.

9.       Elementy składowe oferty.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1/ Wypełniony Formularz Ofertowy

2/ Dowód wniesienia wadium.

10.     Kryteria wyboru oferty – najwyższa cena 100 %.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę oraz prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Radomsko

Nazwa Zadania:  „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Radomsko”

Całkowity koszt zadania: 70 542,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Dotacja w wysokości 32.100,00 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowego, która zaspokoi część zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu. W ramach całej instalacji zamontowano 27 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,88  kWp (w skład instalacji wchodzą takie elementu jak:  moduły, optymalizatory, inwerter, konstrukcja, rozdzielnia PV-DC/AC, zabezpieczenie przeciwpożarowe).  Dzięki użytkowaniu instalacji PV, zostanie ograniczona emisja jednostek CO2, w stosunku do energii wytworzonej w tradycyjnej elektrowni węglowej.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 

mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00