Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Radomsko

Nazwa Zadania:  „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Radomsko”

Całkowity koszt zadania: 70 542,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Dotacja w wysokości 32.100,00 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowego, która zaspokoi część zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu. W ramach całej instalacji zamontowano 27 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,88  kWp (w skład instalacji wchodzą takie elementu jak:  moduły, optymalizatory, inwerter, konstrukcja, rozdzielnia PV-DC/AC, zabezpieczenie przeciwpożarowe).  Dzięki użytkowaniu instalacji PV, zostanie ograniczona emisja jednostek CO2, w stosunku do energii wytworzonej w tradycyjnej elektrowni węglowej.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne odraz monitoring środowiska

Okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

Cele uzupełniające:
•    odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
•    ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

Podejmowane działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

W ramach projektu realizowane zostały inwestycje związane z:
•    budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
•    budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
•    adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
•    przeciwdziałaniem nadmiernej erozji wodnej – np. poprzez zabezpieczanie brzegów i stoków;
•    przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

O oddziaływaniu obiektów retencyjnych decyduje nie ich wielkość, ale liczba urządzeń w zlewni, co przekłada się na ich efektywność na dużą skalę. Budowane były w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji z zastosowaniem materiałów naturalnych. Ponieważ obiekty te spełniają głównie funkcje ekologiczne – z założenia są przyjazne dla środowiska. Wszystkie projektowane budowle zostały dostosowane do lokalnych warunków przyrodniczo-krajobrazowych, w tym w taki sposób, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych.


Podręcznik wdrażania projektu nizinnego i górskiego
 

 

 

 

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Mapa 1. Nadleśnictwa realizujące projekt

Kliknij, aby powiększyć:

 

Efekty

Za najistotniejszy, mierzalny efekt projektu uznano przede wszystkim retencjonowanie wody. Nie mniej ważny jest również wpływ małej retencji na ochronę przyrody: zbiorniki powstałe w ramach projektu nie tylko przyczyniają się do poprawy bilansu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także stały się ważną ostoją wodnej fauny i flory, służą jako wodopoje dla leśnych zwierząt i pełnią funkcje biofiltrów.

Osiągnięte wskaźniki:

 • objętość retencjonowanej wody: 2 544 674,61 mln m³
 • pojemność obiektów małej retencji: 3 985 194,74 mln m³
 • liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 349 szt.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 246 495 660,08 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 191 222 163 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 162 538 838,55 zł

 

Dane zbiornika w leśnictwie Folwarki

Pojemność: 5429 m3
Objętość retencjonowanej wody: 3171 m3
Max. głębokość 1,7 m
Powierzchnia zbiornika w dnie:  0,2850 ha
Powierzchnia zbiornika w koronie:  0,3280 ha 

   

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa gruntów rolnych

Radomsko, dnia 12.12.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E
 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nw. gruntów rolnych

 

Zestawienie lokalizacji działek objętych przetargiem

Lp

Adres leśny

Gmina

Rodzaj powierzchni

Obręb ewid.

Nr działki

Powierzchnia  ha

1.

06-15-1-11-733 -d  -00

Radomsko

PS V

Dąbrówka

1307/11

0,3200

2.

06-15-1-01-38   -d   -00

Łęki Szlacheckie

R IIIB

Dąbrowa

101

0,8000

3.

06-15-1-01-38   -f   -00

Łęki Szlacheckie

R IVA

Dąbrowa

101

0,5500

4.

06-15-1-01-38   -g   -00

Łęki Szlacheckie

PS V

Dąbrowa

101

0,0600

5.

06-15-1-01-38   -h  -00

Łęki Szlacheckie

PS V

Dąbrowa

117/2

0,0400

6.

06-15-1-01-38   -i   -00

Łęki Szlacheckie

R VI

Dąbrowa

117/2

0,4126

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rolna
 2. Obciążenia nieruchomości: brak
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 5. Roczny minimalny czynsz wywoławczy (grunt rolny): 530,00 zł. /1 ha
 6. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Radomsko pok. Nr 12,  w godz. od 8:00 do 15:00; tel: 44 683 20 10wew. 41
 7. Termin i miejsce przetargu:
 8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12. 2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko – sala nr 23
 9. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w  otwarciu ofert
 10. W przypadku braku ofert na dzierżawę całej nieruchomości (działki), Nadleśnictwo dopuszcza możliwość dzierżawy części nieruchomości. W takim przypadku oferent (dzierżawca) winien załączyć do oferty szkic części nieruchomości, której dzierżawą jest zainteresowany.
 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
 1. Ofertę należy dostarczyć  do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko w terminie

do dnia 21.12.2023 r., do godz. 11:00

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
 1. Adres Zamawiającego
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych ”
 3. Nazwę i adres składającego ofertę
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
 2. Sposób oceny elementu oferty, o którym mowa w pkt. 10: cena, waga – 100%
 3. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. numery PESEL, NIP  i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowany czynsz roczny;
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;
 8. sposób zagospodarowania nieruchomości
 9. oświadczenie RODO
 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu

zdawczo-odbiorczego.