Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Rezerwat leśny „Kobiele Wielkie"

Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajdują się cztery rezerwaty częściowe. W większości chronią ciekawe i niespotykane zbiorowiska roślinne. Jeden z rezerwatów ma charakter archeologiczny.

Rezerwat przyrody „Kobiele Wielkie” został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 32, poz. 156). Kolejnymi aktami prawnymi w sprawie rezerwatu były: obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 206, poz. 2976) oraz rozporządzenie Nr 34/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kobiele Wielkie” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 243, poz. 2245).
 
Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony zarządzeniem Nr 30/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kobiele Wielkie” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3550).
Nadzór nad obszarem sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi.
 
Rezerwat przyrody „Kobiele Wielkie” stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 63,43 ha i położony jest w gminie Kobiele Wielkie, w powiecie radomszczańskim. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowo-dębowo-jodłowego.

Cele ochrony rezerwatu realizuje się poprzez:

  • umożliwienie swobodnego przebiegu procesów naturalnych na całej powierzchni rezerwatu;
  • zachowanie, aż do biologicznej śmierci, okazów starych drzew rodzimych gatunków, a także pozostawianie w całości martwych i zamierających drzew stojących bądź przewróconych;
  •  eliminowanie i monitoring gatunków roślin obcych, inwazyjnych.
Cały teren rezerwatu podlega ochronie czynnej. 
Rezerwat „Kobiele Wielkie” znajduje się 2 km od wsi o tej samej nazwie.
 
Cały teren rezerwatu stanowią ekosystemy leśne z dominującym wyżynnym jodłowym borem mieszanym. Oprócz jodły pospolitej, gatunkami charakterystycznymi tej formacji są tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Na uwagę zasługuje obecność kilku gatunków górskich. Należy do nich zaproć górska Oreopteris limbosperma, wroniec widlasty Huperzia selago, trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa oraz bez koralowy Sambucus racemosa. W przeszłości notowany był tu również podrzeń żebrowiec Blechnum spicant.
 
Typowa postać boru jodłowego budowana jest głównie przez ponad stutrzydziestoletnie (miejscami nawet ponad stupięćdziesięcioletnie) jodły z udziałem dębu szypułkowego (częściowo też mieszańca dębu szypułkowego i bezszypułkowego), buka zwyczajnego, sosny zwyczajnej, topoli osiki oraz miejscami grabu pospolitego.