Zasoby leśne

Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 21%. Ogólna po-wierzchnia lasów to 23 258,24 ha, z tego lasy w zarządzie nadleśnictwa zajmują 17 127,24 ha, czyli 72% lasów tego terenu. Resztę terenu stanowią lasy innych form własności, głównie lasy prywatnych właścicieli.

Hodowla lasu

Początki hodowli lasu, poprzez próby odnawiania wyciętych drzewostanów, sięgają średniowiecza. Polegały głownie na pozostawianiu nasienników do obsiewu, ale także odnotowywane były próby sztucznego wprowadzania sadzonek na ogołoconej z drzewostanu powierzchni.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako dział gospodarki leśnej zajmuje się zabezpieczaniem lasu przed szkodami biotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody ożywionej), szkodami abiotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody nieożywionej) i antropogenicznymi (powodowanymi przez człowieka).

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest istotną gałęzią gospodarki leśnej obok hodowli i ochrony lasu. Mówiąc o użytkowaniu lasu mamy na myśli pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna – użytku głównego oraz wykorzystanie tzw. użytków ubocznych jakimi są jagody, grzyby, rośliny zielne (lecznicze) a także produkcja choinek i stroiszu.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jako nauka zajmuje się określaniem stanu posiadania, stanu siedlisk leśnych, drzewostanów, infrastruktury, oraz określa potrzeby z zakresu ochrony lasu (jako gospodarstwa leśnego) i przyrody.

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Jeśli jesteś posiadaczem lasu prywatnego w razie potrzeby wycinki drzew powinieneś zachować określone zasady. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne informacje.