Wydawca treści Wydawca treści

RODO

RODO

W wykonaniu art. 13. ust. 1. i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuję osoby fizyczne dokonujące czynności prawnych związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zawarciem umowy i wykonaniem umowy której stronami będą osoba, której dane dotyczą i Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko  /bez względu na formę zawarcia umowy/, że:

1/ administratorem Pani/a danych osobowych jest Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko. Adres: 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 3. Tel:(044) 6832010;  faks (044) 6832085. Adres poczty elektronicznej: radomsko@lodz.lasy.gov.pl. Adres strony internetowej   http://www.radomsko.lodz.lasy.gov.pl,

2/ Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Pani/a/ żądanie przed zawarciem umowy, zawarcia umowy i wykonania zawartej przez Panią/a z administratorem umowy  /bez względu na formę jej zawarcia/,

3/ podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6. ust. 1. lit. b/ RODO,

4/ odbiorcą Pani/a/ danych osobowych jest Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe,

d) Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy z okresów; okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/a z administratorem umowy lub przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami podatkowymi i o rachunkowości,

5/ ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z tym, że:

a/ nie ma Pan/i prawa żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

b/ w przypadku żądania od administratora ograniczenia przetwarzania i jego ograniczenia takie dane osobowe będą mogły być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,

c/ w przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi będzie wolno przetwarzać dane osobowych pod warunkiem, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6/ ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO,

7/ podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i w przypadku ich niepodania umowa nie zostanie zawarta  /bez względu na formę zawarcia/.