OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Zapraszamy właścicieli lasów lub gruntów, które są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy, do złożenia oferty sprzedaży nieruchomości Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko.

W pierwszej kolejności jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości bezpośrednio i korzystnie przylegających lub będących w bliskim sąsiedztwie gruntów w naszym zarządzie oraz regulujących granicę polno-leśną.

Nadleśnictwo jest także zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, które bezpośrednio nie sąsiadują z gruntami będącymi w naszym zarządzie, pod warunkiem, że ich lokalizacja i powierzchnia umożliwia prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej. W takich przypadkach przyjmujemy również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

Możemy nabyć tylko i wyłącznie nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, nieobjętych roszczeniami, obciążeniami i długami, a ich granice nie mogą być kwestionowane.

W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy przesłać do nadleśnictwa pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną wstępną ofertę sprzedaży z podstawowymi informacjami o Państwa nieruchomości czyli:

adres administracyjny (należy podać nazwę gminy, nazwę obrębu oraz numer działki),

powierzchnię nieruchomości oraz występujące na niej użytki gruntowe,

oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Każdą ofertę analizujemy i podchodzimy do niej indywidualnie.

W przypadku, gdy wyrazimy zainteresowanie zakupem Państwa nieruchomości, skontaktujemy się z Państwem oraz poprosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez nadleśnictwo wniosku do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na zakup Państwa nieruchomości.

Kupując lasy i grunty przeznaczone do zalesienia realizujemy założenia Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

W celu finalizacji zakupu niezbędne będzie określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, a wyszacowana cena będzie podlegała negocjacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 5 ustawy o lasach.

W sprawach związanych z zakupem gruntów przez nadleśnictwo można kontaktować się pod numerem telefonu 44 683 20 10 wew. 43.

dr inż. Tomasz  Wrzalik
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Radomsko