Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Plany inwestycji - nabór 2022

Plany inwestycji - nabór 2022

W ramach tego poddziałania dla gruntów, do których właściciel ubiega się o pomoc sporządzany jest przez właściwe nadleśnictwo plan inwestycji.

I. Wnioski o sporządzenie planu inwestycji można składać w biurze Nadleśnictwa Radomsko w terminie do 15.07.2022 r.

II. Termin na złożenie sporządzonego przez Nadleśnictwo planu inwestycji do miejscowej ARiMR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 587 z późn. zm.) ustalono od dnia 20.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r.

III. Wniosek o sporządzenie planu inwestycji składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi aktualnymi dokumentami określonymi w ww. Rozporządzeniu (dokumenty nie starsze niż 3 miesiące).
Dokumenty winny posiadać właściwą pieczątkę Urzędu wraz z podpisem właściwego pracownika, a w przypadku dokumentów kilku stronnicowych, również na każdej ze stron.
Wzory dokumentów tj.: wniosek o sporządzenie planu inwestycji, oświadczenie o powierzchni gruntów, oświadczenie RODO – można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Radomsko w zakładce informacje → Plany zalesień i inwestycji PROW lub bezpośrednio pod adresem internetowym: https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/zalesienia-prow.