Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów otacza-jącej przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną.

fot. Eryk KowalskiOchrona pomników przyrody polega na wprowadzeniu następujących zakazów:
  • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin występujących w pobliżu chronionych obiektów,
  • składowania odpadów stałych i wylewania odpadów płynnych oraz innego zanie-czyszczenia wody, gleby i powietrza w pobliżu drzew,
  • zmiany stosunków wodnych, mogących mieć wpływa na zachowanie chronionych obiektów,
  • pozyskiwania kruszywa oraz innych użytków kopalnych w pobliżu obiektu,
  • stosowania środków chemicznych, poza przypadkami uzgodnionymi z właściwym organem administracji w zakresie ochrony przyrody,
  • umieszczania na obiektach objętych ochroną: tablic, napisów, ogłoszeń reklamo-wych i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.
 
 
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko obecnie zlokalizowane są 4 pomniki przyrody. Ich rozmieszczenie można znaleźć na mapie GDOŚ pod adresem: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/