Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne, są to zwykle niewielkie powierzchniowo, śródleśne, bądź śródpol-ne, bagna lub „oczka wodne", często zadrzewione i zakrzewione. Należą między innymi do cennych po względem przyrodniczym ekosystemów stanowiących ostoję płazów i ptaków.
 
 
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko występuje 47 użytków ekologicznych zajmujących łączną powierzchnię 54,58 ha. Przeważnie są to tereny podmokłe, dawne wyrobiska piasku lub torfu, starorzecza, lokalne zatorfione obniżenia terenu i niewielkie fragmenty lasów.
 
 
Fot.  A. Wójcicka-Rosińska