Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria niw ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce 
plik do pobrania HCVF kryteria wyznaczania.

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Radomsko.

Kategoria HCVF

Pow. całkowita

Krótki opis  przedmiotu ochrony w strefie

HCVF 1.1.1 Rezerwaty Przyrody

257,14

Rezerwaty przyrody oraz strefa ochrony ścisłej zwierząt rzadkich

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

111,03

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków, miejsce rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego i bielika

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

10,44

91D0, 91T0

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

609,24

9110, 9130, 9170, 9190, 91E0, 91F0, 91P0

HCVF 4.1.Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

2349,74

Lasy wodochronne, użytki ekologiczne, bagna

HCVF 4.2.Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

294,81

Lasy glebochronne

HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsam. kulturowej lokalnej społeczności

0,70

 

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Radomsko.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pani Anna Parada, tel. (44) 683 20 10.

Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Radomsko- poniżej plik do pobrania.