Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Radomsko pozyskuje dotacje z funduszy zewnętrznych. W ostatnich latach były to głównie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Nadleśnictwo Radomsko podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 662/EE/D/2013 w formie dotacji.
 
Nazwa zadania: Czy sarna jest żoną jelenia? Multimedialna edukacja ekologiczna na ściezce edukacyjnej Strzałków.
Wartość ogólna zadania: 112 766,24 zł.
Wysokość dofinansowania: 18 300 zł w formie dotacji
Zakres projektu: 
Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych. Przeznaczony dla 10 jednostek oświatowych z terenu powiatu radomszczańskiego. 
Założeniem jest, aby najstarsza grupa dzieci z każdej jednostki oświatowej wzięła udział w zajęciach na Leśnej Ścieżce Edukacyjnej w leśnictwie Strzałków.
Projekt podsumowany będzie mini-konferencją dla opiekunów grup przedszkolnych, w której cykl wykładów o podstawowej wiedzy leśnej poprowadzą specjaliści Służby Leśnej i Edukator Leśny.
Zmodernizowana ścieżka edukacyjna będzie ogólnodostępna dla społeczeństwa i każdy będzie mógł skorzystać z jej walorów.
Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl/
 
 
„Przebudowa  drzewostanów  pozostających  pod  wpływem  emisji  przemysłowych  z  dostosowaniem  składu  gatunkowego  do  warunków  siedliskowych  na  terenie  RDLP  w  Łodzi",  zrealizowany  w  latach  2011 – 2012  zgodnie  z   umową  nr  89/2011/Wn-50/OP-LE-PD/D z  dnia  25.03.2011 r.
 
Wartość  całego  przedsięwzięcia  4,80  MLN  PLN,  w  tym  dotacja  NFOŚiGW  1,56  MLN  PLN.
 
„Zalesianie  gruntów  porolnych  i  nieużytków  w  ramach  realizacji  Krajowego  Programu  Zwiększania  Lesistości  będących  własnością  Skarbu  Państwa",  zrealizowany  w  latach  2011 – 2012  zgodnie  z   umową    nr  46/2011/Wn-05/OP-LE-LZ/D  z  dnia  03.03.2011 r.
 
Wartość  całego  przedsięwzięcia  0,55  MLN  PLN,  w  tym  dotacja  NFOŚiGW  0,23  MLN  PLN
 
Nadleśnictwo Radomsko rozliczyło umowę dotacji nr 268/2010/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 13.07.2010 r. udzielonej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych na terenie RDLP w Łodzi".  
 
Finansowane zadanie obejmuje przygotowanie gleby wykonane w 2010 roku pod sadzenia w 2011 r., pielęgnacje upraw oraz mechaniczną i chemiczną ochronę przed zwierzyną upraw założonych w 2009 i 2010 roku.
Wartość dotacji wyniosła 111 781,90 zł.