Aktualności Aktualności

Powrót

Plany inwestycji

Plany inwestycji

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 – informacje dotyczące naboru wniosków na sporządzenie planów zalesieniowych i inwestycyjnych przez Nadleśnictwo Radomsko w 2024 roku.

W ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 wyróżniamy:
I. zalesianie gruntów rolnych (plan zalesienia);
II. zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (plan inwestycji), gdzie wyróżniono inwestycje:
a) przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego
w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat;
- dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego.
b) zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę;
c) założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wy-nosi od 30 do 60 lat, przy czym ta remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów;
d) założeniu strefy ekotonowej rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewo-stanie wynosi od 11 do 30 lat;
e) wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat, polegających na jego rozluźnieniu przez usunięcie drzew niepożądanych;
f) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na ogrodzeniu gruntu – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a–d lub zabezpieczeniu przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami, repelentami, osłonkami lub wełną owczą – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a, b i d.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla gruntów, do których właściciel ubiega się o wybraną interwencję, na jego wniosek, sporządzany jest przez właściwe miejscowo nadleśnictwo plan zalesienia lub plan inwestycji.

I. Wnioski o sporządzenie planu zalesienia lub planu inwestycji można składać w biurze Nadleśnictwa Radomsko w terminie do 30.06.2024 r. (z uwagi na złożoność sprawy -Nadleśnictwo ma 31 dni na sporządzenie planu zalesienia).

II. Termin na złożenie sporządzonego przez Nadleśnictwo planu zalesienia lub planu inwestycji do ARiMR zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków
i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
na lata 2023–2027 (Dz.U. 2023 poz. 737, z poz. zm.), w roku 2024,
ustalono od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

III. Wniosek o sporządzenie planu zalesienia lub planu inwestycji składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi aktualnymi dokumentami określonymi w ww. Rozporządzeniu (dokumenty nie starsze niż 3 miesiące). Dokumenty winny posiadać właściwą pieczątkę Urzędu wraz z podpisem właściwego pracownika, a w przypadku dokumentów kilku stronnicowych, również na każdej ze stron. Wzory dokumentów tj.: wniosek o sporządzenie planu zalesienia/planu inwestycji, oświadczenie o powierzchni gruntów, oświadczenie RODO – można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Radomsko w zakładce informacje
→ Plany zalesień i inwestycji PS dla WPR na lata 2023 - 2027.

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów do wniosku o sporządzenie konkretnego planu prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem Nadleśnictwa Radomsko (nr tel. 44 683 20 10) w celu uzgodnienia rodzaju i ilości dokumentów dołączanych do wniosku i niezbędnych do sporządzenia konkretnego planu zalesienia lub planu inwestycji.   

Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o wykonanie planu zalesienia są:

 

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia – w przypadku planu zalesienia; à URZĄD GMINY

                                                           (do dnia wejścia w życie planu ogólnego Gminy).

 

 1 a)  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu miejscowego -wypis i wyrys z planu ogólnego gminy dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną – w przypadku planu zlesienia ; à URZĄD GMINY

       (od dnia wejścia w życie planu ogólnego Gminy).

 

2) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”; à ARiMR

 

3) oświadczenie podmiotu, dla którego odpowiednio plan zalesienia i plan inwestycji zostały sporządzone, o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty; à BENEFICJENT (druk Nadleśnictwa Radomsko)

 

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, grunty z sukcesją naturalną lub grunty, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia; à STAROSTWO POWIATOWE

 

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej albo na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: wskazanie granic całości gruntu oraz części gruntu przewidzianego do zalesienia z określeniem łącznej powierzchni gruntów do zalesienia oraz nie objętych zalesieniem, w przypadku przeznaczenia części gruntu lub wyłączenia części gruntu do sporządzenia planu; à GEODETA UPRAWNIONY

 

6) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy te grunty są położone w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; à PARK NARODOWY

 

7) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z: a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; dołączenie tej opinii nie jest wymagane, w przypadku gdy jest dołączana opinia właściwego dyrektora parku narodowego, o której mowa w pkt 8 przedmiotowego rozporządzenia;
à REGONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

8) Oświadczenie RODO à BENEFICJENT (druk Nadleśnictwa Radomsko)

 

 

Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o wykonanie planu inwestycji są:

 

1) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”; à ARiMR

 

2) zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie,
w którym są planowane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, potwierdzające, że te inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, albo decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – w przypadku planu inwestycji; à STAROSTWO POWIATOWE

 

3) oświadczenie podmiotu, dla którego odpowiednio plan zalesienia i plan inwestycji zostały sporządzone, o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów
z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, zawierające numery działek ewidencyjnych,

na których są położone te grunty; à BENEFICJENT (druk Nadleśnictwa Radomsko)

 

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których
są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, grunty z sukcesją naturalną
lub grunty, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia; à STAROSTWO POWIATOWE

 

5) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy
o lasach, albo decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – w przypadku planu inwestycji; à STAROSTWO POWIATOWE

 

6) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej albo na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: wskazanie granic całości gruntu oraz części gruntu przewidzianego do inwestycji z określeniem łącznej powierzchni gruntów do inwestycji oraz nie objętych inwestycją, w przypadku przeznaczenia części gruntu lub wyłączenia części gruntu do sporządzenia planu inwestycji; à GEODETA UPRAWNIONY

 

7) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji leśnych
lub zadrzewieniowych z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów,
na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również
w przypadku gdy te grunty są położone w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;
à PARK NARODOWY

 

8) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z: a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów,
na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa
w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; dołączenie tej opinii nie jest wymagane, w przypadku gdy jest dołączana opinia właściwego dyrektora parku narodowego, o której mowa w pkt 8 przedmiotowego rozporządzenia.
à REGONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

9) Oświadczenie RODO à BENEFICJENT (druk Nadleśnictwa Radomsko)

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat PS dla WPR na lata 2023-2027 również pod adresem internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/arimr/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Polecamy Polecamy