Aktualności Aktualności

Powrót

Dzierżawa terenu byłej składnicy

Dzierżawa terenu byłej składnicy

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa reprezentowany przez  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko (Radomsko, Piłsudskiego 3), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Blok Dobryszyce, przy ul. Dobryszyckiej 28 A. 

Charakterystyka nieruchomości:

1. Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 740 o powierzchni 68700 m2 położona w obrębie ewidencyjnym Blok Dobryszyce, gminie Dobryszyce, powiecie Radomszczańskim (ok. 5 km od centrum Radomska), w jednostce rejestrowej nr G.7.Identyfikator działki: 101202_2.0001.740;

2. Nieruchomość posiada założoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomsku księgę wieczystą nr PT1R100011299/9 - bez obciążeń na rzecz dzierżawionej nieruchomości;

3. Powierzchnia nieruchomości wynosi 68700 m2 (szerokość ok. 170m, długość ok. 410m);

4. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony, częściowo ogrodzony;

5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej oraz linii kolejowej;

6. Nieruchomość wyposażona jest w linię energetyczną, wodociąg (bez przyłączy);

7. Na nieruchomości znajdują się następujące naniesienia:

   a. wiata magazynowa - nr inw. 109/6 - (pow. użytkowa 166,07m2);

   b. torowisko z bocznicą kolejową o długości ok 360m + rampa (dostęp do torów PKP) Stan techniczny     

   w/w obiektów jest zły - wymagają gruntownego remontu lub rozbiórki

8. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedmiotowy teren przewidziany jest pod działalność gospodarczą (ozn. P-U), leży w terenach przemysłu, baz, składów i magazynów; Opis w rejestrze gruntów B-R, S-R; Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu gminy;

9. Nadleśnictwo planuje wydzierżawić nieruchomości na cele komercyjne;

10. W chwili obecnej nieruchomość jest nieużytkowana i niezagospodarowana;

11. Nieruchomość pozbawiona jest obciążeń i innych zobowiązań, nie jest również wpisana do rejestru zabytków;

12. Miesięczny czynsz wywoławczy to: 9600 zł + podatek VAT (dziewięć tysięcy sześćset zł 00/100 gr.).

Dzierżawca będzie również zobowiązany do zapłaty należnych podatków gruntowych.

13. Dodatkowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (044)68320-10 w. 39, lub w biurze Nadleśnictwa pok. nr 19 w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość lustracji nieruchomości z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa;

14. Wadium w kwocie 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych zł 00/100 gr.) może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

      a. wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert, jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Piotrków Tryb. nr 70 2030 0045 1110 000001871430 z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę terenu po byłej składnicy drewna" b. wadium w postaci gwarancji bankowych należy złożyć wraz z ofertą c. oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

15. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Radomsko w zaklejonych kopertach z nazwą i adresem składającego oraz dopiskiem "DZIERŻAWA - SKŁADNICA". Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2015 r. o godz. 09.00. Oferta powinna zawierać:

     a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta,

     b) numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich posiadania,

     c) numer rachunku bankowego oferenta,

     d) datę sporządzenia oferty

     e) oferowany czynsz miesięczny (musi być wyższy od ceny wywoławczej)

     f) sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,

     g) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

     h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu

     i) dowód wniesienia wadium, lub gwarancji bankowych.

16. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2015r.  w sali nr 23 o godz. 09.30;

17. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Waga - 100%;

18. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych ofert nastąpi kontynuacja przetargu w formie licytacji pomiędzy oferentami, którzy złożyli te oferty. Nadleśnictwo zawiadomi o miejscu i terminie licytacji oferentów wraz z podaniem zasad obowiązujących na licytacji;

19. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta następuje przepadek wadium w całości;

20. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert;

21. Istotne zapisy umowy:

· Umowę proponuje zawrzeć się na czas nieoznaczony;

· Wydzierżawiający przewiduje możliwość poddzierżawienia przez Dzierżawcę części nieruchomości innym podmiotom, po  uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na wykonanie przez Dzierżawcę nakładów na Nieruchomości (remont budynków itp.), po wcześniejszym uzyskaniu  pisemnej zgody; Z projektem umowy oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu dzierżawy można zapoznać się w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 22 w godz. 7.30 – 15.30.

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Polecamy Polecamy