Aktualności Aktualności

Powrót

Dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa gruntów rolnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

 

Zestawienie lokalizacji działek objętych przetargiem

Lp

Adres leśny

Gmina

Rodzaj powierzchni

Obręb ewid.

Nr działki

Powierzchnia  ha

1.

06-15-1-01-15 -a  -00

Ręczno

Ł V

Bąkowa Góra

722

1,0163

2.

06-15-1-01-15 -h  -00

Ręczno

Ł V

Bąkowa Góra

722

0,8100

3.

06-15-1-01-15 -i  -00

Ręczno

Ł V

Bąkowa Góra

722

0,2837

4.

06-15-1-09-574 -d -00

Radomsko

R IVB

Grzebień

242/1

0,6532

5.

06-15-1-09-574 -a -00

Radomsko

R IVB

Grzebień

242/1

0,4268

6.

06-15-1-09-574 -f -00

Radomsko

R V

Grzebień

242/1

0,5200

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rolna
 2. Obciążenia nieruchomości: brak
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 5. Roczny minimalny czynsz wywoławczy (grunt rolny): 595,00 zł. /1 ha
 6. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Radomsko pok. Nr 12,  w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 44 683 20 10wew. 41

 1. Termin i miejsce przetargu:
 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06. 2024 r. o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko – sala nr 23
 2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w  otwarciu ofert
 3. W przypadku braku ofert na dzierżawę całej nieruchomości (działki), Nadleśnictwo dopuszcza możliwość dzierżawy części nieruchomości. W takim przypadku oferent (dzierżawca) winien załączyć do oferty szkic części nieruchomości, której dzierżawą jest zainteresowany.
 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
 1. Ofertę należy dostarczyć  do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko w terminie

do dnia 03.06.2024 r., do godz. 11:00

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
 1. Adres Zamawiającego
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych ”
 3. Nazwę i adres składającego ofertę
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
 2. Sposób oceny elementu oferty, o którym mowa w pkt. 10: cena, waga – 100%
 3. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. numery PESEL, NIP  i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowany czynsz roczny;
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;
 8. sposób zagospodarowania nieruchomości
 9. oświadczenie RODO
 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu

zdawczo-odbiorczego.

                                                                        


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Polecamy Polecamy